Hvem deler vi personopplysninger med

Hvis det er tillatt etter lovgivningen, og vår taushetsplikt ikke er til hinder for det, kan vi utlevere opplysninger om deg til andre banker, finansforetak og samarbeidspartnere med bakgrunn i vår legitime interesse i å forebygge eller avdekke straffbare handlinger, for eksempel ved forsøk på svindel. Vi vil i så fall sørge for at opplysningene kun utleveres for bruk innenfor de formål som er angitt i denne personvernerklæringen.

Lovbestemt utlevering

Vi kan utlevere opplysninger om deg til offentlige myndigheter og andre utenforstående når dette følger av lovbestemt opplysningsplikt eller opplysningsrett. Eksempler på slik utlevering er til skatteetaten, NAV og politiet. Dette kan inkludere utlevering av opplysninger som vi samler inn for å forebygge og avdekke straffbare handlinger i henhold til hvitvaskingsloven.

Dersom du misligholder et lån hos oss kan vi utlevere informasjon om dette til inkassobyråer for å få bistand til inndrivelse av vårt krav mot deg. Inkassobyråer er konsesjonspliktig virksomhet, og er underlagt egne regler for behandling av personopplysninger. Dersom vi sender ditt krav til inkasso skal du alltid få beskjed om det.

Til selskap i samme konsern

Vi kan dele opplysninger om deg med andre selskap i samme konsern som oss i et såkalt felles konsernkunderegister. Formålet med et slikt konsernkunderegister er å administrere kundeforholdet og å samordne tjenester og rådgivning. Slik deling skjer med grunnlag i vår legitime interesse i effektiv administrasjon av kundeforholdet.

Vi vil også utlevere personopplysninger til andre selskap i samme konsern der dette er nødvendig for interne administrasjonsformål eller der det er nødvendig for å tilfredsstille konsernbaserte styrings-, kontroll- og/eller rapporteringskrav fastsatt i lov. Vi vil underlegge mottakerselskapet taushetsplikt.

Til bilimportør og bilforhandler

Forutsatt at du har samtykket til det, deler vi opplysninger om ditt kundeforhold som billånkunde hos Santander, herunder dybdedata, med importøren av din bil. Formålet med denne delingen er at importøren skal kunne bruke opplysningene til sin markedsføring og til markedsføring på vegne av din bilforhandler.

Slik deling vil opphøre dersom du trekker tilbake ditt samtykke eller du er i betalingsmislighold av ditt billån hos oss. I slike tilfeller vil vi, uten å spesifisere hvorfor, orientere bilimportøren om at delingen vil opphøre. Orienteringen om opphør av deling gjøres med grunnlag i bilimportørens og bilforhandlerens berettigede interesse i å avstå fra videre markedsføring overfor deg. Vi vil dessuten dele din bils understellsnummer til en revisor for verifisering av betalinger mellom oss og bilimportøren. Behandlingsgrunnlaget for deling av slik informasjon er vår og bilimportørens berettigede interesse i å verifisere slike betalinger.

Til leverandører og samarbeidspartnere

Vi kan utlevere opplysninger om deg til leverandører og andre selskap der det er nødvendig for å yte våre tjenester og for å administrere ditt kundeforhold hos oss eller hos samarbeidspartneren, blant annet for å gjennomføre transaksjoner på en sikker måte. Dersom du bruker et kredittkort fra oss utveksler vi data med brukerstedene, for eksempel butikken du bruker kortet ditt i, og med våre betalingspartnere (varierer for korttype og transaksjon).

Dette er våre viktigste kategorier av leverandører og samarbeidspartnere:

Finansieringsagenter

Vi samarbeider med en rekke bilforhandlere og utsalgssteder som tilbyr kreditt på vegne av oss. Dette kan for eksempel gjelde billån eller utsatt betaling av en vare i et varehus. For kunder med et Manchester United Visa kort deler vi også informasjon om ditt kundeforhold (identitetsinformasjon, kontaktinformasjon og kundeinformasjon) med Manchester United for å kunne oppfylle avtalen med deg. Dersom du oppretter en handle- eller byggekonto hos en av våre finansieringsagenter deler vi de opplysninger med finansieringsagenten som er nødvendig for at du skal få oppfylt din avtale om handle- eller byggekonto. Dette kan for eksempel være kontaktinformasjon eller fullmakter for betjening av byggekontoen. En liste over våre agenter og samarbeidspartnere finner du her

IT-systemer, administrasjon og vedlikehold

Vi bruker leverandører til å levere infrastruktur, systemutvikling og tekniske driftstjenester til banken. De største leverandørene er:

  • Evry ASA: Drift av kjernesystem for Mastercard kredittkort, infrastruktur og tjenester for kredittkort
  • Basefarm ASA: Infrastrukturtjenester og drift av datasenter
  • BanqSoft ASA: Drift og utvikling av kjernesystemer for lån, leasing og innskuddsprodukter
  • Signicat AS: E-signeringstjenester og arkivering av digitale objekter
  • SAP Merlin OY: telefonisystem og løsning for opptak og lagring av telefonsamtaler
  • Itera ASA: Utviklings- og driftstjenester for utvalgte interne applikasjoner, nettsider og støttesystemer
  • Knowit AS: Utviklings- og driftstjenester for interne applikasjoner og nettsider
  • Nets A/S: Drift av kjernesystem for VISA kredittkort samt betalingstjenester og e-signering
  • Pinion Services Ltd.: Drift og utvikling av datavarehus med leveranser fra Norge og India

Vi benytter også andre eksterne leverandører til systemutvikling og systemvedlikehold.

Betalingstjenester

Vi benytter oss av leverandører for å gjennomføre betalingstransaksjoner for våre kredittkort- og innskuddskontokunder. De viktigste leverandørene er SEB AB, BankAxept AS, Banqsoft ASA, Nets AS, Evry ASA og Visa Europe.

Markedsføring, nettstedsanalyse og profilering

Vi bruker som nevnt Google Analytics. For nettstedsanalyse kjøper vi også tjenester av blant annet Hotjar og Recheckit. Vi bruker Hotjar for å analysere hvordan besøkere på santander.no bruker nettstedet. Dataen som blir samlet inn er i det fleste tilfeller aggregert og ikke koblet til enkeltbrukere. I noen tilfeller lagres også enkeltbrukeres aktiviteter i opptak. Disse opptakene anonymiseres av Hotjar før Santander får tilgang til opptakene, så det er ikke mulig for Santander å identifisere hvem opptaket gjelder. Vi bruker også tjenester som for eksempel Recheckit for å optimere våre nettsider. Disse tjenestene lagrer krypterte data om besøkeren. Det er ikke mulig for oss å spore hvem besøkeren er, men det er for eksempel mulig å se at den samme besøkeren besøker nettstedet to ganger, uten at vi i Santander vet hvem denne brukeren er. Les mer om Recheckit  og Hotjar.

Utlevering til utlandet

Som nevnt ovenfor bruker Santander leverandører som behandler personopplysninger for oss blant annet for å drifte våre IT-applikasjoner. Egne databehandleravtaler regulerer alle personopplysninger som deles med disse leverandørene. Våre leverandører kan ikke bruke opplysningene til andre formål enn det de er innhentet til. Enkelte av leverandørene har virksomhet i land utenfor EU, for eksempel i India, Ukraina og USA, slik som Cap Gemini, Itera, Pinion og Google Analytics. I slike tilfeller inngår vi EUs standardavtale eller belager oss på såkalte Binding Corporate Rules for å sikre at personvernet og rettighetene til våre kunder er godt ivaretatt, jf. GDPR art. 45-47.

Du har rett til å motta en kopi av EUs standardavtale. Du kan benytte deg av denne retten ved å ta kontakt med oss på e-post, eller du kan lese mer om standardavtalen på datatilsynet sine nettsider.