Automatiserte avgjørelser

Søknadsbehandling

Vi har plikt til å vurdere kredittverdigheten til personer som søker kreditt hos oss, slik som søknader om å få kredittkort, forbrukslån og billån, betalingsutsettelse eller å utvide rammen for eksisterende lån. Disse vil som regel behandles automatisk slik vi har rett til etter loven.

I vurderingen av om en søknad skal innvilges bruker vi søknadsinformasjon, kontaktinformasjon, kredittopplysninger og kontoinformasjon. Ved søknad om forbrukslån innhenter vi også eiendomsinformasjon. Disse opplysningene brukes også for å avgjøre hvilken rente vi kan tilby deg. Du vil motta gjenpartsbrev når det gjøres kredittvurdering av deg, hvor du får informasjon om hvilke kredittopplysninger vi har mottatt.

Opplysningene vi innhenter vurderes opp mot våre interne policyer og modeller om hvilke søknader vi godkjenner. Policyene og modellene er fastsatt av ledelsen i banken og reflekterer evaluering av betalingsevne. Dette avgjør om du vil få innvilget søknaden og eventuelt størrelsen på kreditten. Noen typer opplysninger (f.eks. nylige betalingsanmerkninger) fører alltid til avslag, mens andre typer opplysninger (f.eks. inntekt og gjeldsgrad) vil vektes mot hverandre i vurderingen av din søknad.

Vi benytter oss av maskinlæring og kunstig intelligens for å finne sammenhenger som vi kan bruke i vår prising og kredittvurdering. Vi tillater imidlertid ikke at programvaren selv kan ta avgjørelser, reglene for våre avgjørelser treffes alltid av ledelsen i selskapet og legges inn i maskinene for automatisert behandling.

Du kan be om manuell behandling av din søknad. Du kan også be om en forklaring på hva som ligger til grunn for den automatiserte avgjørelsen.

Hvitvaskingsregelverket 

Det følger av hvitvaskingsregelverket at vi må rapportere mistenkelige transaksjoner til Økokrim. Vi må også ha en risikobasert tilnærming til hvilke av våre kunder vi må se nærmere på for å overholde forpliktelsene våre i hvitvaskingsloven- og forskriften. Dette medfører at vi gjør automatiserte analyser og profilering av dine søknader, ditt kundeforhold og dine transaksjoner. Vi kan av hensyn til effektiv forebygging av hvitvasking ikke gå nærmere inn i detaljene om hvordan disse analysene og kontrollene utføres, men vi kan forsikre deg om at dette arbeidet gjøres i tråd med både gjeldende regelverk samt retningslinjer fra Finans Norge. Vår overholdelse av hvitvaskingsregelverket kontrolleres av Finanstilsynet.

Korttransaksjoner 

Dersom du har et kortprodukt hos oss gjør vi også en analyse av dine korttransaksjoner for å kunne avdekke svindel. Vi gjennomfører analysen i henhold til finansregelverket. Dette går ut på å bruke automatiserte analyser for å se når kortet ditt misbrukes, slik at vi kan både sperre kortet og kontakte deg umiddelbart. For å kunne mene noe om hvilke transaksjoner som er uvanlige må maskinen følge med på hva du vanligvis bruker kortet til, slik at den kan flagge bruk som avviker fra ditt vanlige bruksmønster og derfor trolig er misbruk. Vi bruker ikke dine korttransaksjoner til andre analyser uten å be om ditt samtykke til profilering basert på dybdeopplysninger først.