Lagring av personopplysninger

Vår lengste oppbevaringstid av dine personopplysninger er 13 år etter avsluttet kundeforhold. Dette tilsvarer den perioden du på nærmere angitte vilkår kan rette krav mot oss under avtalen din, såkalt foreldelsesfrist. Når alle våre forpliktelser under avtalen, enten overfor deg eller offentlige myndigheter, sletter eller anonymiserer vi alle personopplysninger. Anonymisering betyr at vi fjerner alle opplysninger som kan knyttes direkte eller indirekte til en enkeltperson med rimelige hjelpemidler. Anonymiserte personopplysninger brukes for statistikkformål samt for å utarbeide modeller.

Som hovedregel lagrer vi personopplysninger i disse periodene:

 • Informasjon knyttet til legitimasjonskontroll ved inngåelsen av kundeforholdet oppbevares i minst fem år etter at kundeforholdet er avsluttet i henhold til hvitvaskingsloven § 30.
 • Transaksjonsinformasjon, kontospesifikasjoner, kopi av avtaledokumentasjon og korrespondanse med kunden oppbevares i 10 år i henhold til kravene i bokføringsloven og bokføringsforskriften.
 • Risikoklassifiseringsdata, transaksjonsinformasjon, kredittopplysninger og Kontoinformasjon oppbevares i fem eller syv år (syv år for tapsførte kunder) i henhold til kravene om risikoklassifisering av enkeltengasjementer og porteføljer i kapitalkravsforskriften.
 • Informasjon knyttet til svindel og misligheter oppbevares i ti år.
 • Personopplysninger som behandles som ledd i å forebygge og avdekke straffbare handlinger oppbevares i fem år etter avslutning av kundeforholdet. For åpne saker knyttet til mistanke om straffbare handlinger vil opplysningene lagres frem til behandlingen av saken er avsluttet internt og hos relevante myndigheter (for eksempel Økokrim).
 • Markedsføringsinformasjon, inkludert kundeprofiler, slettes så snart som mulig etter at kundeforholdet er opphørt og senest innen tre måneder. Dersom du reserverer deg mot profilering og markedsføring fra oss sletter vi markedsføringsinformasjon og kundeprofiler umiddelbart.
 • Lydopptak av samtaler med kundesenteret lagres normalt i 6 måneder, med mindre du har reservert deg mot opptak. Samtaler som gjelder inngåelse av avtale om forsikringsprodukter eller inkassohenvendelser lagres i seks måneder dersom du har samtykket til opptak. Forsikringssalg fra før 2018 lagres opp til 10 år i henhold til krav fra forsikringsselskapet CNPSI. 
 • Tekniske logger fra våre systemer og databaser lagres i opp til to år. Logger fra chatrobot lagres i 30 dager.
 • Vi lagrer alle søknader i ett år, uavhengig av om søknadene ble avslått eller innvilget. Dette er for å beskytte banken mot svindel ved at noen endrer sine søknadsdata med falske opplysninger i gjentatte søknader for å få innvilget kreditt.
  Søknader for bil -og fritidsfinansiering blir lagret i to år grunnet lang leveringstid på noen objekter.
 • Annen informasjon slettes to år etter at kundeforholdet er opphørt. Dersom du ber om det kan slik informasjon slettes umiddelbart etter at kundeforholdet er opphørt. Vår erfaring er imidlertid at kunder ofte kommer tilbake til oss med spørsmål om sitt kundeforhold i løpet av de første par årene etter at kundeforholdet er avsluttet, for eksempel med spørsmål knyttet til siste årsoppgave.

Informasjon om data samlet inn av Google finner du her